МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


          РІВНЕНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


             Кафедра всесвітньої історії               shura19@yandex.ru                Курсова робота

                 На тему:
   “Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання”                                  Виконала:
                            студентка -го курсу,
                              групи , історико-
                          соціологічного факультету


                             Науковий керівник:                РІВНЕ - 2004


                  ЗМІСТ

Вступ ...…………………………………………………….............. стор. 3
  1. Запровадження НЕПу і його основні риси.................... стор. 5
   1. Концесії. Спільні підприємства ...............................стор.
    7
   2.                               Трести
    ....................................................................
    .......стор.8
   3.
    Синдикати............................................................
    .........стор.9
  2. Соціальні і політичні аспекти НЕПу...…......................... стор.
   10
  2.1.        Принципи         побудови         СРСР
  ...........................................стор. 15
3. Діяльність НЕПу. НЕПу народному господарстві......... стор.16
  4. Труднощі і протиріччя, кризи і згортання НЕПу...........стор. 21
  4.1.                                Кризи
  ..........................................................................
  ....... стор. 25
Висновок...……………………………………………….................. стор. 30
Список літератури...……………………………………..........… стор. 32                  ВСТУП

    Період НЕПу – навряд чи не самий складний із усіх періодів радянської
історії. У той же час саме він найбільш значимий для нас сьогодні. Який
його загальний соціально-історичний зміст і значення? Існує три основних
відповіді на це питання.
    Відповідно до першого, що безроздільно господарювали в радянській
історичній літературі, НЕП становив собою один з етапів  будівництва
соціалізму в СРСР. Змушений особливими обставинами, що  склалися  по
закінченні громадянської війни, і який відрізнявся значною своєрідністю,
він при усіх обставинах, з ним пов'язаних, зіграв у цілому корисну роль,
давши країні можливість залікувати рани, нанесені війною, і підготуватися
до нового, вирішального етапу соціалістичного будівництва. До кінця 20-х
років значення НеПу виявилося вичерпаним, унаслідок чого він і зійшов зі
сцени, уступивши місце періоду індустріалізації і колективізації.
    Другу відповідь можна визначити як "зміновіхівський": НЕП — свого
роду епоха Реставрації; наткнувшись на нездоланні перешкоди, більшовицька
революція покотилася назад. Правда, не докотилася: історично позитивний
процес повернення був обірваний Сталіним.
    Третя відповідь, що пропонувалася рядом  західних  дослідників,
зводилася до того, що НЕП треба розглядати як особливу, ринкову модель
соціалізму, що володіла рядом достоїнств, але не зуміла справитися з
властивими їй протиріччями, чому їй і  довелося  поступитися  місцем
державному соціалізму сталінського зразка.
    У кожній з цих відповідей є, мені здається, своя доля істини, але, на
жаль, не більш ніж доля. Перша відповідь негарна уже тим, що загладжує і
випрямляє хід історичного  процесу,  применшує  корінну  протилежність
сталінської і непівської економіки, ігнорує "вибуховий" характер,  як
народження НЕПу, так і його припинення. Друга відповідь мала право на
існування лише в пору "відступу", тобто при переході від  "воєнного
комунізму" до НеПу; протягом наступної, більшої частини періоду про нього
вже можна було не  згадувати.  Нарешті,  третя  відповідь,  найбільш
переконлива, має той корінний недолік, що залишає нез'ясованим, модель
якого соціалізму в цьому випадку мається на увазі.
    Період НЕПу - єдиний час у радянській історії, коли пліч-о-пліч
існували капіталізм і соціалізм. Соціалізм і капіталізм протистоять один
одному як два соціально-економічних  уклади:  перший  -  у  тотально
усуспільненій промисловості, другий - у кількісно переважному приватному
секторі.
    Можливо, роки НЕПу для багатьох радянських людей були кращими роками
епохи правління більшовиків. Підйом економіки після руйнівної громадянської
війни, безсумнівно, став можливим завдяки відновленню, хоча і не повного,
ринкових відносин у радянській економіці,  відмовлення  від  багатьох
ідеологічних догм в економіці. Тільки завдяки непу більшовикам удалося
утриматися у влади, остаточно усунути своїх політичних суперників в особі
інших політичних партій і внутрішньої опозиції. Разом з тим, відносна
лібералізація економіки не призвела до демократизації в суспільному і
політичному житті в Радянському Союзі. Для будь-якої, успішно функціонуючої
ринкової системи, абсолютно необхідні політична стабільність, гарантії
власності, інвестицій і т.д., однак нічого подібного більшовики пропонувати
не збиралися. У цій ситуації розвиток приватного сектора обмежувалося лише
дрібним підприємництвом і спекуляцією, що явно не сприяло  успішному
розвитку економіки. Але в цілому, після декількох років терору перехід до
нової економічної політики дозволив підняти економіку країни з розрухи.
    Початий у країні, де люди вмирали з голоду, НЕП являв собою
радикальний поворот у політику, акт колосальної сміливості. Але перехід на
нові рейки змусив радянський лад протягом року з зайвим балансувати на краю
прірви. Після перемоги в масах, що під час війни йшли за більшовиками,
поволі наростало розчарування. Для партії Леніна НЕП був відступом, кінцем
ілюзій, а в очах супротивників - символом визнання більшовиками власного
банкрутства і відмови від своїх проектів.
    Саме життя підказувало, що потрібно переходити до нових способів
господарського будівництва. З ініціативи  В.І.Леніна  незабаром  після
закінчення громадянської війни Комуністична партія і Радянський уряд ввели
нову економічну політику (НЕП).
    «…Сутність нової економічної політики, - говорив В.И.Ленін, - є союз
пролетаріату і селянства, сутність – у смичку авангарду, пролетаріату із
широким селянським полем».[3;61] Бухарін бачив у  НЕПі  соціалістичну
диктатуру, що спирається на соціалістичні виробничі відносини у великій
промисловості і регулюючу широку дрібнобуржуазну організацію господарства.
Значна частина більшовиків сприймала НЕП як поразку, поступку капіталізму,
капітуляцію перед буржуазією.
    Сучасні дослідники вважають, що сутність НЕПу полягає у відновленні в
обмежених рамках ринкової економіки при  збереженні  командних  висот
народного господарства в руках партійно-державного апарату. Тактичною метою
НЕПу став вихід із кризи шляхом зміцнення економічного союзу робітників і
селян, стратегічною метою – побудова соціалізму.
    У своїй курсовій роботі я спробую розглянути причини, які призвели до
виникнення НЕПу, хід розвитку нової економічної політики як суспільної
моделі і результати її проведення для країни.    1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НЕПУ І ЙОГО ОСНОВНІ РИСИ.

    Перехід до НЕПу - новій економічній політиці (така назва закріпилася
за системою економічних заходів,  що  перемінила  політику  “воєнного
комунізму” і що була, до відомого ступеня, її протилежністю) - був
проголошений В.І.Леніним у березні 1921 р. на Х  з'їзді  Російської
Комуністичної партії (більшовиків) (далі РКП(б)).
    Слідом за Х з'їздом партії ВЦВК видав декрет від 21 березня 1921 року
"ПРО заміну продовольчої і сировинної розверстки натуральним податком".
Розміри податку були майже в два рази менше продрозверстки - 240 млн. пудів
зернових замість 423 млн. по розверстці 1920 р., з яких реально було
зібрано близько 300 млн.; ще передбачалося одержати близько 160 млн. пудів
через торгівлю. Тепер державі потрібно було здавати вже не всі надлишки, а
лише строго визначену частину. Усі запаси продовольства, сировини і фуражу,
що залишилися після виплати податку, надходили в повне розпорядження
хліборобів і могли бути використані для зміцнення їхнього господарства,
підвищення особистого споживання й обміну на промислові товари.
   Зі звертання ВЦВК (Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет) і
   РНК (Рада Народних Комісарів) «ДО селянства РСФСР» 23 березня 1921
                 р.[9;185]
    …Постановою Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народних Комісарів розверстка скасовується, і замість неї вводиться податок
на продукти сільського господарства.
     Цей податок повинен бути менше, ніж хлібна розверстка. Він
повинний призначатися ще до весняного посіву, щоб кожен селянин міг
заздалегідь врахувати, яку частину врожаю він повинний віддати державі і
скільки залишиться в його повне розпорядження. Податок повинен стягуватися
без кругової поруки, тобто повинний припадати на окремого домохазяїна, щоб
старанному і працьовитому хазяїну не довелося платити за неакуратного
односільчанина. По виконанню податку надлишки, що залишилися в селянина,
надходять у його повне розпорядження. Він має право обміняти їх на продукти
й інвентар, що буде доставляти в село держава через границю і зі своїх
фабрик і заводів; він може використовувати їх для обміну на потрібні йому
продукти через кооперативи і на місцевих ринках і базарах…
     Продовольчий податок стягувався у вигляді відсотків або часткового
відрахування від виробничих у господарстві продуктів з урахуванням врожаю,
числа їдців у господарстві, наявності худоби. Розмір податку встановлювався
до сівби. Податок являв собою прогресивне обкладання: для малопотужних
господарств, а також для господарств міських робітників ставка податку
знижувалася; у виняткових випадках ці господарства і зовсім звільнялися від
податку. Була уведена воля обміну, покупки і продажі сільськогосподарських
об'єктів.
    Заміна продрозверстки продподатком мала надзвичайно важливе значення.
Підвищилася зацікавленість селянства в розвитку господарства. Селянину була
надана можливість вільного вибору форми використання своєї  землі  -
товариської, общинної, отрубної чи хутірної. Стало можливим налагодити
правильний продуктообмін, без чого не можна було відновити господарство і
побудувати соціалізм.
    Корінні зміни відбулися й в області промислового  виробництва.
Насамперед,  був  скасований  декрет  про  поголовну  націоналізацію
промисловості.  Було  дозволено  тимчасово  відновити  капіталістичне
виробництво на дрібних промислових підприємствах, що випускає  товари
широкого вжитку. У зв'язку з цим у промисловості і торгівлі з'явився
приватний сектор: деякі держпідприємства були денаціоналізовані, інші –
здані в оренду; було дозволено створення власних промислових підприємств
приватними особами з числом зайнятих не більш 20 чоловік (пізніше це число
було збільшене). Серед орендованих приватниками фабрик були і такі, котрі
нараховували 200-300 чоловік, а в цілому на долю приватного сектора в
період НЕПу приходилося від 1/5 до 1/4  промислової продукції, 40-80%
роздрібної торгівлі і невелика частина оптової торгівлі.
    Капіталісти були допущені тільки до виробництва предметів народного
споживання, тобто в дуже потрібних, але не вирішальних галузях виробництва.
Разом з тим значна частина промисловості, уся зовнішня торгівля залишалися
в руках держави, чи, як говорили більшовики, вони зберігали за собою
«командні висоти в економіці».
    Допускалося також створення концесій із  залученням  іноземного
капіталу, змішаних акціонерних товариств і спільних підприємств.
    1.1. Концесії. Спільні підприємства.
    У статті «ПРО продовольчий податок» В.И. Ленін, призиваючи йти на
виучку до капіталістів, називав основні форми реалізації нової економічної
політики: оренда, кооперація, концесії, торгівля. До числа найважливіших
законів, прийнятих Радянською владою в 1920р., належить закон про концесії.
Радянська сторона за договором передавала закордонним підприємцям на певний
строк в експлуатацію природні багатства, підприємства чи інші господарські
об'єкти. У концесіях Ленін бачив небезпеку відновлення капіталізму. Але
через ті ж концесії Ленін бачив можливість придбати необхідні машини і
паровози, верстати й устаткування, без  яких  відновити  господарство
неможливо.
    Були укладені концесії між урядом РСФСР і  Великим  Північним
телеграфним суспільством (1921р.) на експлуатацію підвідних телеграфних
ліній між Росією, Данією, Японією, Китаєм, Швецією і Фінляндією. У 1922 р.
відкрилася перша міжнародна авіалінія Москва – Кенігсберг. Створюються
спеціальні акціонерні підприємства – російські, іноземні, змішані.
    У 1923 р. було 24 змішані товариства, тобто спільні підприємства. На
відміну від концесій у них брав участь і капітал Радянської держави.  У
1926-1927 р. нараховувалося 117 діючих угод такого роду. Вони охоплювали
підприємства, на яких працювали 18 тис. чоловік і випускалося ледве більш
1% промислової продукції.
    Крім капіталу в СРСР направлявся потік робітників-емігрантів з усього
світу. У 1922 р. американською профспілкою швейників і Радянським урядом
була створена Російсько-американська індустріальна корпорація (РАІК), якій
були передані шість текстильних і швейних фабрик у Петрограді, чотири - у
Москві.
    Але надалі концесії і змішані підприємства не одержали  свого
розвитку, тому що постійно зіштовхувалися з твердим державним механізмом у
вигляді його центральних органів управління, які якщо не перешкоджали, то
обмежували економічну волю підприємців. Позначалася і недовіра Заходу до
нашої країни через долю колишніх боргів, так і не повернутих.    1.2. Трести.
    Декретами Раднаркому в 1923 р. були визначені нова структура й статут
державних  промислових  підприємств  (трестів)  і  державної  торгівлі
(синдикатів). Головкоми були скасовані, а замість них створені трести -
об'єднання однорідних чи взаємозалежних між собою підприємств, що одержали
повну господарську і фінансову незалежність,  аж  до  права  випуску
довгострокових облігаційних позик. Уже до кінця 1922 р. близько 90%
промислових підприємств були об'єднані в 421 трест, причому 40% з них було
централізованого,  а  60% -  місцевого  підпорядкування.  Трести  самі
вирішували, що робити і де реалізовувати продукцію. Підприємства, що
входили в трест, знімалися з державного постачання і переходили  до
закупівель ресурсів на ринку. Закон передбачав, що "державна скарбниця за
борги трестів не відповідає".
    ВРНГ (Вища Рада Народного Господарства), що втратив право втручання в
поточну діяльність підприємств і трестів, перетворився в координаційний
центр. Його апарат був різко скорочений. Тоді і з'являється господарський
розрахунок, який означає що підприємства (після обов'язкових фіксованих
внесків у державний бюджет) самі розпоряджаються доходами від продажу
продукції, самі відповідають за результати своєї господарської діяльності,
самостійно використовують прибутки і покривають збитки. В умовах НЕПу,
писав  Ленін,  “державні  підприємства  переводяться  на  так  званий
господарський розрахунок, тобто по суті, у значній мірі на комерційні і
капіталістичні початки”.
    Не менш 20% прибутку трести повинні були направляти на формування
резервного капіталу до досягнення ним величини, рівній половині статутного
капіталу (незабаром цей норматив знизили до 10% прибутку доти, поки він не
досягав 1/3 первісного капіталу). А резервний капітал використовувався для
фінансування розширення виробництва і відшкодування збитків господарської
діяльності. Від розмірів прибутку залежали премії, одержувані членами
правління і робітниками тресту.
    У декреті ВЦВК і Раднаркому від 1923 р. було записане наступне:
трести - державні промислові підприємства, яким держава надає самостійність
у виробництві своїх операцій, відповідно до затвердженого для кожного з них
статуту, і які діють на засадах комерційного розрахунку з метою добування
прибутку.    1.3. Синдикати.
    Стали виникати синдикати - добровільні об'єднання трестів на засадах
кооперації,  що  займалися  збутому,  постачанням,  кредитуванням,
зовнішньоторговельними операціями. До кінця 1922 р.  80%  трестованої
промисловості було синдиковано, а до початку 1928 р. усього нараховувалося
23 синдикати, що діяли майже у всіх галузях промисловості, зосередивши у
своїх руках основну частину оптової  торгівлі.  Правління  синдикатів
обиралося на зборах представників трестів, причому кожен трест міг передати
за своїм розсудом більшу або меншу частину свого постачання і збуту у
відання синдикату.
    Була проведена грошова реформа. Для стабілізації карбованця була
проведена деномінація грошових знаків, тобто зміна їхньої номінальної
вартості по визначеному співвідношенню старих і нових знаків. Замість
таких, що знецінилися і фактично уже відкинутих обігом радянських знаків у
1922 р. був початий випуск нової грошової одиниці - червонців, що мали
золотий вміст і курс у золоті (1 червонець = 10 дореволюційним золотим
карбованцям = 7,74 грамам чистого золота). У 1923 році були випущені інші
радянські знаки, один карбованець яких дорівнював 1 млн. колишніх грошей і
100 карбованцям зразка 1922 року. У 1924 р. швидко витіснялися червонцями
радянські знаки взагалі припинили друкувати і вилучили з обігу; у тому ж
році був збалансований бюджет і заборонено використання грошової емісії для
покриття витрат держави; були випущені нові  казначейські  білети  -
карбованці (10 карбованців = 1 червонцю). На валютному ринку як усередині
країни, так і за рубежем червонці вільно обмінювалися на золото й основні
іноземні валюти за довоєнним курсом царського карбованця (1 американський
долар = 1,94 карбованця).[8;196]
    Відродилася кредитна система. У 1921 р. був відтворений Держбанк,
який почав кредитування промисловості і торгівлі на комерційній основі. У
1922-1925 р. був створений цілий ряд спеціалізованих банків: акціонерні, у
яких пайовиками були Держбанк, синдикати, кооперативи, приватні особи і
навіть деякий час іноземці для кредитування окремих галузей господарства і
районів країни; кооперативні - для кредитування споживчої  кооперації;
організовані на паях  товариства  сільськогосподарського  кредиту,  що
замикалися на республіканські і центральний сільськогосподарські банки;
товариства взаємного кредиту - для кредитування приватної промисловості і
торгівлі; ощадні каси - для мобілізації грошових нагромаджень населення. На
1 жовтня 1923 р. у країні діяло 17 самостійних банків, а доля Держбанку в
загальних кредитних вкладеннях усієї банківської системи складала 2/3. До 1
жовтня 1926 р. число банків зросло до 61, а доля Держбанку в кредитуванні
народного господарства знизилася до 48%.[12;271]


    2. СОЦІАЛЬНІ І ПОЛІТИЧНІ МЕТАМОРФОЗИ НЕПУ.

    Уведення непівської суспільної моделі викликало зміну соціальної
структури і способу життя людей. Уособленням нової економічної політики
були яскраві, соціально різнорідні типи: червоні наркоми  –  недавні
революціонери-підпільники і солдати; червоні директори – учорашні робочі і
технічні фахівці; численна армія службовців різних контор,  – «панянки» -
колишні гімназистки і курсистки; прикажчики і дрібні крамарі; нарешті -
селяни-одноосібники, що встають на ноги. Це був строкатий світ, де сусідили
і взаємодіяли різні культури, кожна – зі своїми ідеалами, цілями, нормами
поведінки.
    Найбільш колоритною фігурою того часу була нова радянська буржуазія –
“непмани”, “совбури”. Ці люди в значній мірі визначали обличчя своєї епохи,
але вони знаходилися як би за межами радянського  товариства:  були
позбавлені виборчих прав, не могли бути членами профспілки. У середовищі
непманів стара буржуазія мала велику питому вагу (від 30 до 50% у
залежності від роду занять). Інша частина непманів виходила із середовища
радянських службовців, селян і кустарів. Зв'язана непманська буржуазія була
як з приватно-, так і з державно-капіталістичним укладом. Через швидку
оборотність капіталу основною сферою діяльності непманів була торгівля.
    Скасування закону про загальну трудову повинність у 1921р. дала
можливість зайнятися підприємництвом. Швидко стали  наповнятися  полки
магазинів товарами і продуктами. У  багатьох  містах  були  відкриті
“Торгсини”, де можна було купити дорогі речі, але тільки за золото й
іноземну валюту. Люди самі відривалися свої скарби і несли приховані
коштовності  в  “Торгсини”.  Однак  незабаром  там  стали  з'являтися
співробітники ГПУ (Головного Податкового Управління),  що  цікавилися,
відкіля в покупців золото або валюта, коли те й інше давно було наказано
здати. Візит у “Торгсин” став, як правило, означати обшук у той же день і
арешт із наступним звільненням у випадку добровільної здачі золота і
валюти.
    В усіх великих містах непманів викликали в ГПУ і робили  їм
повідомлення, очевидно, директивно погоджене, а тому воно і потрапило в
історію: “Добродії, ви купили золото на чорний день. Чорний день настав!
Здавайте його державі!”.[10;66] Дехто, зрозумівши серйозність моменту, за
принципом “життя дорожче”, здали все відразу. Коливних у різних місцях
переконували по-різному. Деякі навіть читали лекції по  політекономії
соціалізму, запевняючи, що кожен громадянин стане багатше, сильніше і
вільніше, якщо єдиним власником золота в країні стане могутня соціалістична
держава. Хоча ці лекції, само собою, зрозуміло, читалися у в'язницях, де
утримувалися ті хто коливалися, переконати удалося деяких.  Більшість
продовжувала відверто не вірити в економічну рентабельність соціалізму. Не
переконавши словом, стали переконувати справою. Там, де це було можливо,
тримали нещасних непманів у камерах, де повітря було нагріто до 60
градусів, не даючи їм води. В інших місцях використовувалися камери з
нульовою температурою і водою по щиколотку, а там, де подібні складні
методи не вміли або не хотіли застосовувати, просто били смертним боєм.
Лише деякі зволіли вмерти, не віддавши нічого. Більшість людей здалися і
віддали усе, що вдалося нагромадити за короткий період НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ. Але було вже занадто пізно, оскільки подібна завзятість викликала
в працівників ГПУ цілком “справедливу підозру” у щирості їх підопічних: а
чи все здано? Навіть якщо було й усе здано, довести це було зовсім не
просто, якщо не сказати – неможливо. Витончувалися методи катувань, і
струмочки золота продовжували литися в соціалістичну скарбницю.
    Радянська влада мала потребу в непманах, у той же час постійно
підкреслювала  їхню  класову  ущербність,  демонструючи  стосовно  них
ідеологічну бридливість, недвозначно даючи зрозуміти, що хоча “НЕП – це
всерйоз і надовго”, але не назовсім і що їх неминуче чекає сувора розплата
вже за те, що вони своєю присутністю отруювали атмосферу великої справи
побудови комунізму.
    Протягом 1921-1922р. НЕП був змушеною спробою утримати владу шляхом
економічних поступок ринку. Однак цей ринок був сильно деформований.
Приватна власність не була гарантована. Держава розглядала її як самого
найлютішого історичного ворога. Тому власники мали мало стимулів  до
перспективного розширення господарства, створюючи капітали на спекулятивних
операціях. Тому в приватну діяльність хлинули насамперед різного роду
авантюристи, спекулянти, які прагнули якнайшвидше зірвати куш, витратити
його, пожити у своє задоволення. Природно, що ні про які довгострокові
вкладення капіталів, розширенню сфери діяльності і випуску товарів у
подібній атмосфері не могло бути і мови. Тому доля приватної промисловості
в загальному  обсязі  промислового  виробництва  була  невисока.  Але
промисловість, відновлена на 4/5 від довоєнного рівня, вичерпала резерви
поглинання надлишкової робочої сили. Приватні капітали були не занадто
значні, напівлегальні і не вкладалися в промисловість. Приватні капітали
кинулися насамперед у торгівлю. Якщо роздрібна торгівля виявилася переважно
в руках приватника, то оптова – у  руках  держави,  що  створювало
вибухонебезпечну ситуацію на ринку, постійно підживлюючи як можливості
спекуляції, з одного боку, так і придушення приватної ініціативи – з іншої.

    Значні зміни відбулися й у традиційних шарах населення. У період
громадянської війни була цілком знищена і без того нечисленна російська
буржуазія. Серйозну втрату понесла інтелігенція. У той же час ще з часів
першої світової війни йшов активний процес маргіналізації населення. Це
повною мірою відносилося і до робітничого класу: із громадянської війни і
розрухи, що супроводжувала її, вийшов “пролетаріат, ослаблений і  до
відомого ступеня декласований руйнуванням його життєвої основи – великої
машинної промисловості” - констатував В.И.Ленін. У 1920 році, по офіційним
даним, у Росії нараховувалося 1,7 млн. промислових робітників, причому
кадрові робітники становили не більш 40%, тобто близько 700 тис. чоловік.
Але вже до 1928 р. загальна чисельність робітничого класу збільшилася в 5
разів. Основну масу робочого поповнення складала пауперизована сільська
молодь. Перебираючись в місто, вона змінювала свій соціальний статус, що
породжувало складну гаму настроїв. З одного боку, це було зростаюче чекання
кращих змін, що, вкупі із селянською психологією, перетворювало її в
слухняну і довірливу стосовно держави масу населення. З іншого боку,
потоптані Непом зрівняльні настрої робили її лютими супротивниками тих, хто
зміг пристосуватися до ситуації, що змінилася, забезпечити собі високий
матеріальний статок. Ця нота значно підсилювалася за рахунок тієї частини
сільських мігрантів, що були виштовхнуті із села. Але не знайшли роботи в
місті, поповнюючи зростаючі ряди безробітних.[4;17]
    В умовах “воєнного комунізму” і розподільної економіки народжувалася
нова каста людей, що починали думати себе сіллю землі. НЕП для них був
тільки перешкодою. У відродженні  вільного  ринку  вони  безпомилково
розглянули смертельну погрозу своїм портфелям, пайкам. Своїм партійним
привілеям. Контратака була неминучою. Але відкрито атакувати НЕП новий клас
не зважувався: занадто очевидні були плоди вільного ринку.
    Наступ повели в тій єдиній сфері, де більшовики думали  себе
недоторканими в ідеології. Першою жертвою цього схованого наступу на НЕП
стала інтелігенція. Частина інтелігенції, що не розділяла більшовицьких
поглядів, побачила в НЕПі визнання більшовиками того факту, що Росія не
готова до швидкого стрибка в комунізм.  Відчуття інтелігенції тих років
добре передає М.Осоргін у  книзі  спогадів  «Часи»:  “Від  революції
постраждавши, революцію не проклинали, про неї не шкодували; мало було
людей, що мріяли б про повернення колишнього. Викликали ненависть нові
володарі, але не справа, якій вони взялися служити і яка їм не по плечу, -
справа відновлення Росії. У них бачили старих деспотів, що перерядилися,
ворогів волі, здатних тільки спотворювати і гальмувати величезну роботу, що
могла б бути - так нам здавалося - дружною, плідною і…”[10;66]
    Рішення про висилку упало на їхні голови зненацька. Ніхто не
припускав, що власті підуть на таку міру “ідеологічної асенізації”, як
групове вигнання кращих розумів Росії...
    Н.Бердяєв писав: “Висилалася за границю ціла група письменників,
учених, суспільних діячів, яких визнавали безнадійними в смислі звертання в
комуністичну віру. Це була дивна міра, що потім уже не повторювалася. Я був
висланий зі своєї батьківщини не по політичним, а по ідеологічних причинах.
Коли мені сказали, що мене висилають, у мене сталася туга. Я не хотів
емігрувати…”[10;66]
    Більш складним було  відношення  до  Непу  серед  прихильників
більшовиків. Багатьма з них, особливо вихованими на безкомпромісних гаслах
часів громадянської війни і «воєнного комунізму», НЕП був сприйнятий як
зрада ідеалам Жовтневої революції. Песимізм  і  розчарування  охопили
визначену частину партійних  рядів.  Майже  у  всіх  парторганізаціях
спостерігалися випадки виходу з РКП(б) через незгоду з політикою Непу.
    Відому еволюцію в розумінні Непу можна було побачити в поглядах
більшовицького керівництва.  Спочатку  В.И.Ленін  і  його  прихильники
розглядали НЕП як тимчасовий тактичний хід, як змушений відступ, викликаний
несприятливим співвідношенням сил, як змушений перепочинок перед змушеним
штурмом сяючих висот комунізму. Уже до осені 1921 р. В.И.Ленін приходить до
розуміння Непу як одного з можливих шляхів переходу до соціалізму. Суттю
цього тривалого перехідного періоду повинне стати мирне економічне змагання
між різними укладами в економіці. У результаті якого соціалістичний уклад
поступово витисне приватнокапіталістичні форми господарства.
    Тому НЕП не тільки містив у собі комплекс визначених економічних
заходів, покликаних стабілізувати внутрішнє становище в  країні,  він
торкнувся і політичну сферу. І якщо ліберальна логіка неминуче виводила
формулу - економічна лібералізація дорівнює або, у всякому разі, прагне до
політичної лібералізації, то логіка радикального більшовизму представляла
цей процес трохи інакше - економічний плюралізм повинен компенсуватися
жорсткістю політичного й економічного режиму, інакше НЕП призведе не до
соціалізму, а поверне країну на старі рейки.
    До кінця 1922 р. окремі ланки Непу почали стулятися у визначену
економічну модель, що істотно відрізнялася від “військово-комуністичної”.
Ленін порушує питання про необхідність перегляду “усієї точки зору на
соціалізм”.
    Але навіть в умовах державного регламентування економіка часів Непу
виявляла тенденцію до самостійного розвитку. Ленін з  цього  приводу
зауважував: державу в наших руках, а в економічній політиці держава діє не
по-нашому.
    РКП(б)/ВКП(б) у 1920-і рр. перетворюється з політичної партії в
особливий соціальний і політичний  організм  радянського  суспільства.
Політика стосовно інших партій характеризувалася крайньою нетерпимістю,
незважаючи на те, що  багато  груп  меншовиків,  есерів,  анархістів
неодноразово заявляли про своє бажання легалізуватися і співробітничати з
більшовиками в справі  господарського  відродження  і  соціалістичного
будівництва. У боротьбі проти них чекісти  використовували  політичні
провокації, впровадження  агентів  у  нелегальні  організації,  арешти
“соціально неблагонадійних елементів”. Радянська держава зробила крок по
шляху перетворення в однопартійну диктатуру.
    Увівши однодумність у  своїх  рядах,  більшовицьке  керівництво
прийнялося за своїх політичних опонентів поза рядами РКП (б).
    У грудні 1921 р. за пропозицією голови Всеросійської Надзвичайної
Комісії (далі ВНК) Ф.Э.Дзержинського ЦК РКП(б) прийняв рішення провести
відкритий судовий процес над есерами. Суд над есерами відбувся в червні -
серпні 1922 р. Трибунал ВЦВК обвинуватив арештованих у різний час органами
ВНК видатних діячів партії соціалістів-революціонерів в організації змов з
метою скинення радянської влади, у пособництві білогвардійцям і іноземним
інтервентам, а також у контрреволюційній пропаганді й агітації.
    У червні 1923 р. у ЦК РКП(б) була розроблена секретна інструкція
“ПРО міри боротьби з меншовиками”, у якій ставилася задача “вирвати з
коренем меншовицькі зв'язки в робітничому класі, остаточно дезорганізувати
і розбити партію меншовиків, зовсім дискредитувати її перед робітничим
класом”.[2;142] Однак більшовики розгорнули могутню кампанію по шельмуванню
своїх недавніх партійних товаришів. Слово “меншовик” на довгі роки встало в
ряд самих негативних ідеологічних понять. У 1923 р. почався  розпад
меншовицької партії.
    Політична опозиція  поза більшовицькою партією  припинила  своє
існування. У країні остаточно затвердилася однопартійна політична система.
    2.1. Принципи побудови СРСР.
    У самій більшовицькій партії існували  різні  точки  зору  на
питання  про  принципи  побудови  єдиної  багатонаціональної  держави.
Комісія  Політбюро  ЦК  РКП (б)  під  керівництвом  И.  В.  Сталіна
підготувала проект про входження радянських  республік  у  РСФСР  на
правах  автономних  об'єднань.  Але  В.  И.Ленін  піддав   “план
автономізації” різкій критиці. Він вважав, що всі  радянські  республіки
повинні об'єднатися в єдиний союз на засадах рівноправності і збереження
своїх суверенних прав. При цьому за кожною республікою повинне зберегтися
право вільного виходу з державного союзу. ЦК РКП(б) схвалив ленінські
принципи національно-державного устрою.
    Актом заснування нової держави – Союзу Радянських Соціалістичних
Республік (СРСР) став договір, укладений 27 грудня 1922 р. між чотирма
республіками: РСФСР, Україною, Білорусією і Закавказькою Федерацією. Його
основною метою оголошувалося створення, у кінцевому рахунку, всесвітнього
союзу комуністичних республік.
    Вищим органом влади був оголошений Всесоюзний з'їзд Рад, а в період
між з'їздами – Центральний Виконавчий Комітет (ЦВК) Рад. Він складався з
двох законодавчих палат: Ради Союзу і Ради Національностей – і мав свій
керівний орган – Президія ЦВК. Вищим виконавчим і адміністративним органом
стала Рада Народних Комісарів СРСР. Ці положення були закріплені  в
прийнятій 31 січня 1924 р. першій Конституції СРСР.
    Таким чином, більшовики зібрали більшу частину території Російської
імперії в єдину державу (адже РСФСР була самою великою із усіх радянських
республік, займаючи 92% території колишньої імперії, що залишилася). СРСР
сприймався у світі як спадкоємець Російської імперії. Такий підхід давав
західним демократіям можливість говорити про відновлення реальності, що
існувала до світової війни. Почався черговий етап розвитку Російської
держави тепер вже у формі Союзу Радянських Соціалістичних Республік.


    3. ДІЯЛЬНІСТЬ НЕПУ. НЕП У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ.
    Нова економічна політика давала можливість виходу на:
     V економічні зв'язки міста і села;
     V розвиток промисловості на базі електрифікації;
     V кооперування на базі населення країни;
     V повсюдне впровадження госпрозрахунку, особистої зацікавленості в
      результатах праці;
     V удосконалювання державного планування і управління;
     V боротьбу з бюрократизмом, адміністративно-командними замашками;
     V підвищення культури у всіх сферах діяльності людини.
    Хоча державна промисловість і вчинила поворот до Непу, трудові
колективи підприємств не одержали тієї господарської самостійності, що дав
селу продподаток.
    Госпрозрахунок застосовувався тільки в об'єднаннях (трестах), а
вхідні в них підприємства були в повній залежності від старих державних
структур і позбавлені самостійності. Державні підприємства знімалися з
бюджетного утримування і переводилися на господарський розрахунок, тобто
повинні були своїми доходами покривати свої видатки. Вони одержали відому
самостійність і могли розпоряджатися частиною вироблюваної ними продукції.
Це також сприяло пожвавленню торгового обміну в країні. Уся діяльність
підприємств, як госпрозрахункових одиниць, була спрямована на здійснення
основних принципів госпрозрахунку – самооплатності й одержанні прибутку.
Витрати кожного підприємства повинні були відшкодовуватися за рахунок
вартості продукції даного підприємства, а  не  сукупного  суспільного
продукту. Держава за борги трестів не відповідала і дотацій на покриття
збитків не виділяла. Така система взаємин між державою і підприємствами
стимулювала більш високі нагромадження шляхом підвищення продуктивності
праці, зниження собівартості й економії сировини і матеріалів, створювала
об'єктивні можливості  для  виявлення  збитковості  або  прибутковості
госпрозрахункових підприємств. Таким чином, госпрозрахунок періоду непу був
ринковим, по суті, методом господарювання, який сприяв подоланню витратного
ведення державного господарства.
    Значні темпи економічного росту в період Непу багато в  чому
пояснювалися “відбудовним ефектом”: у  промисловості  –  введенням  в
експлуатацію вже наявного устаткування, що не використовувалося, тому що
населення було зайнято війнами і революціями, у сільському господарстві –
відновленням закинутих орних земель. Коли наприкінці 20-х рр. ці резерви
вичерпалися,  країні  знадобилися  величезні  капіталовкладення  для
реконструкції старих заводів і створення нових галузей промисловості.
    У 1928 році прибутковість промислового виробництва була менше, ніж до
війни. Не можна було розраховувати і на сільське господарство, яке ще
недавно було постачальником експортної продукції. Одним з результатів Непу
було дроблення селянських господарств, опосередкування села, що, у свою
чергу, приводило до зменшення виробництва товарної продукції, тому що
середняк робив продукти, насамперед для власного споживання і задоволення
особистих потреб і майже не був зв'язаний з ринком. До революції основним
постачальником товарного хліба були поміщицькі господарства. Тепер вони
були ліквідовані. До того ж нова влада всіляко  перешкоджала  росту
індивідуального великого господарства в селі.
    Націоналізація землі, відсутність земельного ринку  перешкоджали
створенню капіталів в аграрному секторі. Селянське господарство дробилося і
дрібніло. Правда, між 1923 і 1925 р. держава змушена була зняти ряд
обмежень, уведених Декретом про землю: на заборону оренди землі і наймання
робочої сили. Але оренда носила короткостроковий характер, а наймання
працівників ставила наймача в розряд “куркулів”, до яких влади відносилися
з підозрою. Ряд рішень Раднаркому відновив переселенську політику, а також
можливість виділення селян на хутори й отруба, але без власності на землю.
Але і ці міри дозволили трохи поліпшити до 1926 р. продовольче постачання
населення.
    У країні, де майже 80% населення як і раніше становило селянство, на
цей шар людей лягала основна вага податкового тягаря. Але селянство в масі
своєї було недостатньо заможним, щоб забезпечувати потрібні суми податкових
надходжень. Тому держава постійно прагнула підсилити оподатковування всіх
більш-менш заможних приватних  елементів  у  сільському  господарстві,
промисловості і торгівлі. Так сільгоспподаток  становив  максимум  5%
(коливався в залежності від якості землі, кількості худоби і т.д.).
    У місті приватник сплачував 1,5 % з обігу і додатковий податок у
місцевий бюджет. Прибутковий податок поділявся на основний і прогресивний.Платили все громадяни, окрім поденників,     Платили ті, хто отримував
додатковий
чорноробів, держпенсіонерів, робочих и       прибуток: непмани,
приватно-практикуючі
службовців с заробітною платою менше     лікарі, адвокати, журналісти и
т.д.
75 рублів в місяць.

    До 1925 р. стало ясно, що народне господарство виявилося на розвилці:
подальшому просуванню до ринку заважали політичні й ідеологічні фактори;
поверненню до військово-комуністичного типу господарства заважали спогади
про масовий голод, острах антирадянських виступів.
    Нова економічна політика створювала умови для підйому сільського
господарства, що було надзвичайно необхідно і для відновлення і розвитку
промисловості. Селу потрібні були промислові  товари:  одяг,  взуття,
сільськогосподарські знаряддя. Молода радянська промисловість у той період
ще не могла забезпечити село достатньою кількістю товаром в обмін на її
продукти. Тому держава тимчасово дозволила відкрити  дрібні  приватні
підприємства: невеликі заводи, крамниці і т.д.
    Свідченням успіхів відновлення народного господарства стала Перша
сільськогосподарська і кустарно-промислова виставка СРСР у Москві (1923).
Усі райони країни надіслали продукти своєї  праці.  Зарубіжні  гості
дивувалися, що Росія, розорена війною, учора ще голодна, змогла показати на
виставці великі досягнення. Більш мільйона чоловік оглянули її експонати. У
жовтні 1923 р. виставку відвідав В.И.Ленін. Це був останній  приїзд
В.И.Леніна в Москву з Горок.
    У 1925 р. посівна площа досягла довоєнного рівня. Селяни засіяли
майже таку ж площу, як у довоєнному 1913 р. Валовий збір зерна склав 82% у
порівнянні з 1913 р. Поголів'я худоби перевищило довоєнний рівень.
    13 млн. селянських господарств були членами сільськогосподарської
кооперації. У країні було близько 22 тис. колгоспів.
    Зштовхнувшись з фактичною відсутністю необхідних для модернізації
засобів, більшовицька влада вже із середини 20-х рр. намагалася вирішити цю
проблему шляхом усе більшої централізації в руках держави фінансових і
матеріальних ресурсів і жорсткості розподільної політики. Однак конкретні
форми і методи коректування економічного курсу визначилися в результаті
складної політико-ідеологічної боротьби серед партійних лідерів.
    Партія враховувала, що дозвіл приватної торгівлі і підприємництва
приведе до деякого пожвавлення капіталізму, але керівництво господарством
країни міцно зберігалося в руках Радянської держави. Головною політичною й
економічною силою в Радянській країні як і раніше були робітничий клас і
трудове селянство. Великою промисловістю, фінансами, транспортом, землею,
зовнішньою торгівлею керувала Радянська держава. Це дозволило контролювати
й обмежувати діяльність приватних  підприємців,  поступово  створювати
перевагу над ними соціалістичного сектора в народному господарстві країни,
вести справу до остаточного знищення капіталізму.
    Робітники гаряче взялися за відновлення фабрик і заводів. Трудилися
часто в неймовірно тяжких умовах, не рахуючись з часом, недосипаючи,
недоїдаючи. На московському металургійному заводі “Серп і молот”  не
вистачало самих необхідних матеріалів, багатьох деталей машин. Робочі самі
виготовляли відсутні деталі. Старі кадрові робітники-пічники по кілька діб
не виходили з заводу, прагнучи скоріше пустити мартени. На заводі “Червоний
пролетар” всю зиму 1921/22 р. доводилося працювати при температурі нижче
нуля. У холодних цехах працювали і путіловці. Коли було потрібно, робітники
ставали грабарями і вантажниками, заготовляли і доставляли на завод паливо.
    Тульські робітники зі своєї ініціативи збільшили норми виробітку. У
ряді галузей промисловості робітники  брали  зобов'язання  підвищувати
продуктивність праці, знижувати накладні витрати, щоб село одержувало більш
дешеві товари. На Дніпропетровськом металургійному заводі робітники стали
випускати більше цвяхів і обіцяли селянам: “Буде у села дешевий цвях і
дешеве дахове залізо”.
    Завдяки героїчній, самовідданій праці робітничого класу промислове
виробництво в країні за рік збільшилося вдвічі. Трудовий підйом робітничого
класу прискорював темпи відновлення промисловості. У 1925  р.  обсяг
виробництва в країні склав 75% довоєнного вироблення продукції. Найважча
задача відновлення зруйнованої промисловості була вирішена  в  досить
короткий термін - за 5 років.
    У молодій Радянській Республіці  почали  освоювати  нові  види
промислових виробів, невідомі царської Росії. 7 листопада 1924 р. по
вулицях Москви на Червону площу рухалися 10 вантажних машин. Це були перші
в нашій країні автомобілі з вітчизняних матеріалів.
    У 1924 - 1925 р.  заводи  “Червоний  путіловець”  Харківський
паровозобудівний випустили перші 400 тракторів.
    Під керівництвом тоді зовсім молодого авіаконструктора А.Н.Туполева
були сконструйовані і побудовані перші радянські суцільнометалеві літаки.
Вони прославилися на увесь світ своїми літальними якостями. Улітку 1925 р.
наші льотчики пролетіли на вітчизняних літаках по трасі Москва – Пекін
через пустелю Гобі.
    У період НЕПу почалося  здійснення  плану  ГОЭЛРО  –  першого
перспективного  плану  відновлення  і  розвитку  країни  на  основі
електрифікації. План ГОЭЛРО був розрахований на 15 років. 22 грудня 1920 р.
на VIII Всеросійському з'їзді Рад на всю Росію пролунали ленінські слова:
“Комунізм – це є Радянська влада плюс електрифікація всієї держави”.[3;64]
В основі плану лежало будівництво 30 великих електростанцій у Європейській
частині Росії, а також на Уралі, у Сибіру, у Туркестані. За рахунок
розвитку електрифікації передбачалося швидко підняти, модернізувати  і
розширити виробничу базу країни, перегнати в цьому відношенні розвинені
капіталістичні держави. Планувалося збільшити видобуток нафти в 4 рази,
кам'яного вугілля – більш ніж у 7 разів, виплавку чавуна – у 70 разів,
виробництво бавовняних тканин – у 13 разів.
    1 травня 1922 р. відбулося урочисте відкриття первістка ГОЭЛРО –
Каширської електростанції потужністю 12 КВт, а через 5 років, у 1927 р., у
країні вже працювали 5 нових електростанцій. Вироблення електроенергії
збільшилося в 6 разів у порівнянні з 1920 р. Усього до 1935 р. побудували
близько 90 великих електростанцій. Засоби для виконання плану ГОЭЛРО були
отримані в результаті здійснення нової економічної політики.    4. ТРУДНОЩІ І ПРОТИРІЧЧЯ, КРИЗИ І ЗГОРТАННЯ НЕПУ.
    Початок Непу співпало з небувалими труднощами. Перший рік Непу
супроводжувався катастрофічною посухою, що охопила Поволжя, південь України
і Північний Кавказ - ті райони, де під час громадянської війни особливо
люто і довго бешкетували інтервенти і білогвардійці. З 38 млн. десятин,
засіяних у європейській Росії, врожай загинув цілком на 14 млн., так що
продподатку було зібрано лише 150 млн. пудів. Була проведена евакуація
жителів уражених районів у Сибір, маса людей (близько 1,3 млн. чоловік)
йшла самостійно на Україну й у Сибір. Офіційна цифра потерпілих від голоду
становила 22 млн. чоловік. По офіційним даним, у результаті голоду загинуло
більш 5 млн. чоловік.[6;219]

     Центральний Комітет партії і  Радянський  уряд  організували
всенародну боротьбу з голодом. По всій країні проводилися добровільні збори
під гаслом “Десять забезпечених повинні прокормити одного голодного”. На
організацію суспільного харчування голодуючих держава виділила мільйони
пудів хліба й інших продуктів, у багатьох місцях створювалися безкоштовні
їдальні, пункти медичної допомоги, лікарні для тифозних, з голодуючих
районів вивозили дітей. Через границю, в основному зі США від Американської
організації допомоги (АРА), була отримана допомога в розмірі 1,6 млн. пудів
зерна і 780 тис. пудів іншого продовольства. Шок від неврожаю послужив
тому,  що  сільськогосподарські  роботи  1922  р.  були  оголошені
загальнодержавною і загальнопартійною справою.

    Після страшної посухи 1921 р. і голодного 1922  р.  сільське
господарство стало поступово збільшувати свої обсяги. До 1923 р.  в
основному були відновлені дореволюційні посівні площі. У 1925 р. валовий
збір зерна майже на 20,7%  перевищив  середньорічний  збір  найбільш
сприятливого для Росії п'ятиліття 1909-13 р.
    Переведення промисловості на госпрозрахунок зажадав відмови від
сформованої в часи воєнного комунізму системи оплати праці, що знищувала
особисту зацікавленість у результатах виробництва. У цей період натуральна
оплата праці робітників, інженерів, директорів і т.д. у вигляді пайка
переважала над грошовою, причому розмір її визначався не інтенсивністю і
кваліфікованістю праці робітника, а розміром його родини. Усереднений
робітник одержував стільки ж, скільки і ледар, кваліфікований робітник –
той самий пайок, що і чорнороб. До початку 1921 р. натуралізація зарплати
досяг своєї вищої точки: натуральна частина становила 94%. Різниця в оплаті
праці робітників 12-го і 1-го розрядів у цей час реально вимірялася всього
2%. Справа доходила до того, що в ряді випадків заробіток інженера 35-го
розряду був нижче заробітку найменш кваліфікованого чорнороба або сторожа.

    Задача зміни системи оплати праці була поставлена вже в перший рік
непу. У декреті РНК РСФСР від 10.09.1921р. “Основні положення по тарифному
питанню” указувалося: “Збільшення оплати повинна бути зв'язана прямо і
безпосередньо зі збільшенням продуктивності, зі ступенем участі робітників
у підвищення виробництва... При встановленні тарифних ставок робітником
різних  кваліфікацій,  службовцем,  середньому  технічному  і  вищому
адміністративному персоналу всяка думка про зрівняльність повинна бути
відкинута”. У грудні того ж року була введена нова 17-розрядна тарифна
сітка. Ставка висококваліфікованого робітника по ній перевищувала ставку
чорнороба в 3,5 рази. Здійснювався поступовий перехід від натуральної до
грошової форми заробітної плати. За 1922 р. питома вага грошової оплати
праці підвищилася з 22,2% до 79%, а в першій половині 1923р. натуральна
частина становила всього 9%. Робітникам давалася можливість з підвищенням
продуктивності праці збільшувати свій заробіток незалежно від процентного
відношення суми заробітку до основної тарифної ставки.[6;112]
    До 1928 р. країна по основних економічних показниках, у тому числі і
по національному доходу, досягла довоєнного рівня. Це створило умови для
деякого поліпшення матеріального становища робітників, селян, службовців. У
промисловості й інших галузях була відновлена грошова оплата праці, уведені
тарифи зарплати, що виключають зрівнялівку, і  зняті  обмеження  для
збільшення заробітків при зрості виробітку. Реальна  заробітна  плата
робітників до 1925-1926 р. у середньому становила 93,7% їхнього довоєнного
заробітку. Тривалість робочого дня дорівнювала 7 годин при 6-денному
робочому тижні.  Були ліквідовані трудові армії, скасовані обов'язкова
трудова повинність і основні обмеження на зміну роботи. Організація праці
будувалася на принципах матеріального стимулювання, що прийшли на зміну
позаекономічному примусу "воєнного комунізму".
    Серйозною проблемою було безробіття. НЕП об'єктивно вів до росту
безробіття серед керівників: до січня 1924 р. серед 1 млн. безробітних
нараховувалося 750 тис. колишніх службовців.  Безробіття  загострювало
класові протиріччя в країні в цілому. І хоча допомога по безробіттю
становила 27 руб. 56 коп., на які можна було купити 2 демісезонних пальто,
безробітного мучили питання іншої властивості: за що ж боролися, за що кров
проливали?[12;47]
    Для підйому трудової активності було потрібно створити економічну
зацікавленість, звільнити робітника від військово-адміністративного примусу
до праці. Структурні перетворення викликали появи безробіття серед тих,
кому раніш була забезпечена стабільна зайнятість на державній службі
незалежно від рівня  професійної  кваліфікації  і  стану  економічної
кон'юнктури. Різке скорочення числа і штатів усіх радянських установ,
масова демобілізація з рядів Червоної Армії, переведення усіх підприємств
промисловості на повний госпрозрахунок призвели до перевищення пропозиції
праці над попитом на робочі руки. Для підйому продуктивних сил необхідно
було забезпечити збалансованість робочої сили і робочих місць на новій
економічній і організаційній основі з обліком регіональних і галузевих умов
формування зайнятості. У результаті  на  ринку  праці  з'явилися  не
конкурентноздатні групи працівників, незайнятість яких приймала стійкі
форми. Потрібно було забезпечувати їхню трудову активізацію, адаптацію на
виробництві, захистити від адміністративної сваволі, підтримати на період
безробіття.

   У листопаді 1922 року був прийнятий Кодекс законів про працю, що
зафіксував корінні зміни в його громадській організації, пов'язані з
проведенням НЕПу. У кодексі було зафіксоване повне скасування трудових
організацій і повинностей.
    Важливою формою боротьби з масовим безробіттям, що приймало в ряді
регіонів країни застійні форми, стали суспільні роботи. Для жінок були
введені пільгові умови, посилки на роботу, у  тому  числі  групами,
організовані жіночі артілі, робота в їдальнях і пральнях. Біржі праці були
відкриті для всіх бажаючих одержати роботу.
    НЕП призвів до появи ринку праці. При всіх достоїнствах Непу виникле
тоді безробіття звичайно відносять до однієї із серйозних негативних її
сторін. Дотепер її ліквідація визнається безсумнівною  заслугою  того
соціалізму, що був споруджений на руїнах Непу. Після "великого перелому" у
чаді економічного романтизму на тлі узятих високих темпів і рубежів валових
показників було урочисто проголошено, що в нашій країні назавжди покінчено
з цим соціальним злом, спадщиною капіталізму.
    Безробіття, як феномен Непу мала обґрунтування, обумовлені всім ходом
суспільного  розвитку:  соціально-економічними  змінами,  галузевими
зрушеннями, регіональними особливостями і демографічними процесами.
    НЕП так і не довів до кінця вирішення проблем зайнятості  і
безробіття. Перешкодив "великий перелом", що відродив адміністративний
примус до праці, який довічно прикріпив працівника до фабрично-колгоспної
системи. І все-таки уроки Непу не пройшли безслідно. Засвоюючи, їх ми
починаємо розуміти, що перебудова економіки на принципах ефективності
вимагає  формування  ринку  праці,  звільнення  працівника  від  пута
“принудиловки”, створення особистої зацікавленості у високопродуктивній
творчій праці.
    І все-таки в цілому відчувалася різка недостача промислових товарів,
що приводило до збільшення цін, а це, у свою чергу, гальмувало ріст
життєвого рівня всіх категорій населення. У 1921р. пуд рисового борошна
коштував 140 тис. карбованців, за проїзд однієї станції в трамваї брали 500
карбованців; один номер газети «Правда» коштував 2500 руб. У порівнянні з
довоєнним часом ціни на цукор виросли в 162 тисячі разів. Ось чому
доводилося господарці брати із собою на базар чи у крамницю кілька
мільйонів, щоб купити необхідне для обіднього столу.[12;34]
    Житлове питання, незважаючи на проведені в перші революційні роки
“ущільнення буржуазії”, не тільки не було вирішене, але і ще більше
загострилося. Справжнім нещастям для країни було аграрне перенаселення: у
селі існувала багатомільйонна маса “зайвого” населення, яке з трудом
зводило кінці з кінцями. Величезна кількість таких людей у пошуках кращої
долі спрямовувалися в міста. У місті селяни розраховували дістати який-
небудь пайок. Наприклад, робітники Москви, зайняті важкою фізичною працею,
одержували в день 225 г. хліба, 7 г. м'яса чи риби, 10 г. цукру. По країні
бродили мільйони безпритульних дітей. Лютували епідемії тифу, холери,
віспи, іспанки. Померзлі будинки, закриті заводи, домни які остигли, вагони
і паровози, які мляво стоять на рейках. Дитяча злочинність у порівнянні з
1913р. виросла в 7,4 рази. Не вистачало самого необхідного. Коштовністю був
навіть шматок звичайного мила.[11;69]
    Уряд посилено шукав вихід з цих труднощів. Був створений ряд комісій
допомоги голодуючим. У країні установилося тимчасове єднання політичних
сил, що допомагають голодуючому селу. Але врятуватися від голоду лише при
опорі на внутрішні засоби не вдавалося. Радянський уряд звертається до
світу з закликом про допомогу. Її пропонують і надають Американська
адміністрація допомоги (АРА), міжнародний пролетаріат, європейські держави.
Однак подібне вирішення проблеми не могло витягти країну з убогості і
розорення. Потрібні були глибокі економічні і фінансові перетворення.
Почалася кампанія російської церкви по добровільній здачі своїх цінностей у
фонд порятунку голодуючих, цінності стали  надходити  від  російських
емігрантів. Однак незабаром на церкву почалися гоніння.
    Спочатку 20-х років почалися репресії проти церкви. Вони були
розграбовані, як і наказав Ленін, з “нещадною рішучістю” і “у найкоротший
термін”. Розстріляно 40000 священиків, дяків і ченців, а також близько
100000 віруючих, що входили в церковні “двадцятки” і громади. Чистий
прибуток від грабежу церковного майна склав 2,5 млрд. золотих карбованців.
Храмів і монастирів у Росії було дуже багато, і існували вони в середньому
по 300 років.
    У травні 1922 р. патріарх Тихон був арештований разом із усіма
членами Священного Синоду, 32 митрополита й архієпископа були розстріляні.
Під офіційним словом “розстріл” часто ховалося звіряче убивство. Київський
митрополит Володимир знівечений, оскоплений, застрелений і голим кинутий на
наругу. Петербурзький митрополит Веніамін, що  повинен  був  замінити
патріарха у випадку смерті, перетворений у крижаний стовп холодною водою на
морозі, а потім утоплений. Тобольський єпископ Гермоген, який у свій час
добровільно поїхав з царем у заслання, був живим прив'язаний до колеса
пароплава і розмачулений лопатами. Пермський архієпископ Андроник,  у
минулому місіонер у Японії, закопаний живим у  землю.  Чернігівський
архієпископ Василь розп'ятий на хресті і спалений.[11;157]
    Розправа над російським духівництвом була проведена на  основі
секретного директивного листа, спрямованого Леніним 19 березня 1922 р.
членам Політбюро, керівництву ГПУ, Наркомату юстиції і Ревтрибуналу, які
готувалися до наради з приводу “оптимізації і координації дій різних служб
у виконанні Декрету про вилучення церковних цінностей”.
    4.1. Кризи.
    НЕП, що випробує то в меншому, то в більшому ступені адміністративно-
командний тиск, був приречений на кризи. То і справа пріоритет політики, що
нагадував про себе, над економікою вносив збої  в  механізми  Непу.
Позначалися і прорахунки в керівництві економікою.
    Перша криза Непу в 1923 р., як і наступні 1925-1926р., 1928-1929р.,
була викликана як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами. Вона охопила
усі сторони життя суспільства. Надзвичайною стала економічна ситуація. Що ж
відбулося?
    В економіці виникла криза збуту. 100 млн. селян, що одержали
економічну волю, наповнили міський ринок дешевою сільськогосподарською
продукцією. Щоб стимулювати продуктивність праці в промисловості (5 млн.
робітників), держава штучно завищує ціни на промислові товари. До осені
1923 р. різниця цін склала більш 30%. Це явище з подачі Л.Троцького стали
називати «ножицями» цін.
    Криза, загрожуючи “смичку” міста і села, усугублялась соціальними
конфліктами. У ряді промислових центрів почалися робочі страйки. Справа в
тому, що кредити, одержувані підприємствами раніше від держави, були
закриті. Сплачувати робітникам стало нічим. Проблема ускладнилася ростом
безробіття. Із січня 1922 р. по вересень 1923 р. кількість безробітних
збільшилося з 68 тис. до 1 млн. 60 тис.[11;302]
    Економічна криза тісно перепліталася з кризою ідеології і політики. У
керівництві країни знову починає назрівати розкол. Його поглиблює хвороба
загальновизнаного лідера – В.И.Леніна. До кризових факторів додається
боротьба за владу, що, у свою чергу, додає своєрідність пережитим країною
труднощам.
    Який вихід з становища, що створилося, бачили восени 1923 р.?
Більшість керівників вважали, що центр проблеми – нормалізація ринку,
зниження промислових цін, залучення державних резервів. Ці погляди виражали
представники лівої опозиції – Н.Осинський, Б.Преображенський, Л.Троцький,
Б.Пятаков і ін. Вони бачили “корінь зла” у відсутності плану, випадковості
і безсистемності діяльності керівних органів.
    Таким чином, у житті суспільства кризи: економічні, політичні,
внутріпартійні тісно перепліталися. Тому цілком закономірно, що на долю
країни так впливали дискусії усередині правлячої (до того ж  єдиної
легальної) партії. Правда, внутріпартійна дискусія йшла не тільки навколо
економічних проблем. Вона охопила широкий спектр питань: про робочу і
партійну демократію, про бюрократизм і апарат, про стиль  і  методи
керівництва.
    Хто ж протистояв один одному в дискусії 1923 р.? Назвемо головних
учасників. Це так називаний “тріумвірат”, створений Зинов'євим, Камєнєвим,
Сталіним, і група Троцького. Оскільки за Троцьким йшла меншість, вона
виявилася в положенні опозиції.
    Друга криза: у 1925 р. Л.Троцький зненацька пропонує вирішити
проблему закупівлі імпортного устаткування  для  розвитку  фермерських
господарств у селі, вважаючи, що такий крок допоможе стати промисловості на
ноги, а потім з її допомогою колективізувати сільське господарство.
    Троцький так само зненацька відмовився від своєї ролі заступника
фермерів і висловлювався за примусове вилучення в куркуля хліба. Що
означало “застосування в селі методів “воєнного комунізму”. Непослідовність
Троцького могла бути викликана зривом державних постачань хліба в 1925р.
Але це міг бути і черговий політичний маневр.
    1925 р. приніс нові економічні проблеми і труднощів. Якщо в ході
відбудовного періоду країна  відразу  одержувала  віддачу  у  вигляді
сільськогосподарських і промислових товарів, то при будівництві нових і
розширенні старих підприємств віддача наставала через 3-6  років,  а
окупалося будівництво ще довше. Товарів країна одержувала поки мало, а
зарплату робітником треба було виплачувати регулярно. Де взяти гроші,
забезпечені товарами? Їх можна “викачати” із села, підвищивши ціни на
промтовари, або додрукувати. Але підвищити ціни на промтовари ще не
означало дістати більше продуктів із села. Селянство просто не купувало ці
товари, ведучи натуральне господарство; стимулів продавати хліб у нього
ставало усе менше. Це погрожувало скороченням експорту хліба й імпорту
устаткування, що у свою чергу стримувало будівництво нових і розширення
старих виробництв.
    У 1925-1926 р. вийшли з труднощів за рахунок резервів валюти і
дозволу державного продажу спиртного. Однак перспектив на  покращення
положення було усе менше. До того ж тільки за один рік безробіття в країні
внаслідок аграрного перенаселення збільшилося на 300 тис. чол. і склало в
1926-1927р. 1 млн. 300 тис. чол.[5;22]
    Третя криза Непу була зв'язана з індустріалізацією і колективізацією.
Індустріалізація - створення великого машинного виробництва, насамперед
важкої промисловості (енергетики, металургії, машинобудування, нафтохімії й
інших базових галузей), перетворення країни з аграрної в індустріальну,
забезпечення її економічної незалежності і зміцнення обороноздатності;
технічне переоснащення народного господарства. Проблеми індустріалізації як
першочергової задачі розвитку  радянської  економіки  були  поставлені
наприкінці 1925 р.
    Тоді ж були визначені і її основні цілі:
 > ліквідація техніко-економічної відсталості країни;
 > досягнення економічної незалежності;
 > створення могутньої оборонної промисловості;
 > першочерговий розвиток базових  галузей  промисловості  (паливної,
  хімічної, машинобудування).
    Виконання цих задач гальмувалося відсутністю необхідних матеріальних
і фінансових засобів, що змушувало керівництво йти по шляху все більшої
централізації розподілу ресурсів, що були в країні. До такого вирішення
підштовхував не тільки досвід громадянської війни, але і марксистські
установки на існування при соціалізмі планової економіки.
    Здійснення грандіозної індустріалізації вимагало корінної перебудови
аграрного сектора. У західних країнах аграрна революція, тобто система
удосконалювання сільськогосподарського виробництва, передувала революційній
промисловості, а тому в цілому було легше постачати продуктами міське
населення. У СРСР обидва ці процеси доводилося здійснювати одночасно. При
цьому село розглядалося не тільки як джерело продовольства, але і як
найважливіший  канал  поповнення  фінансових  ресурсів  для  нестатків
індустріалізації.
    7 листопада 1929 р. у «Правді» з'явилася стаття Сталіна “Рік великого
перелому”, де говорилося “про докорінний перелом у  розвитку  нашого
землеробства від дрібного і відсталого індивідуального господарства до
великого і передового колективного землеробства”. Набиравший силу в другій
половині 20-х рр. “великий стрибок” в індустріалізації спричинив за собою
крутий перелом політики в селі - колективізацію.
    Колективізація стала четвертою великою селянською реформою в країні.
Почалася вона в 1928-1929 р.
    Індустріалізація вимагала великих капітальних вкладень. Їх могли дати
товарні господарства міцних селян, у тому числі куркульські. Куркуль, по
своїй природі економічно вільний товаровиробник, не “уписувався” у рамки
адміністративного регламентування економіки. У своєму господарстві він
використовував найману робочу силу, тобто був визискувачем,  а  тому
розглядався як класовий ворог.
    Посилення “антикуркульської лінії” у другій половині 20-х рр. ставило
куркуля перед питанням: навіщо розводити худобу,  навіщо  розширювати
запашку, якщо “надлишки” у будь-який момент можуть відібрати? Як наслідок,
у 1927-1928 р. хлібний експорт зерна скоротився більш ніж у 8 разів у
порівнянні з 1926-1927 р. Хлібозаготівельна криза ставила під погрозу плани
індустріалізації. Кризу можна була перебороти, збалансувавши ціни, але для
цього були потрібні економічні знання і бажання підтримати селянина як
дрібного власника. Сталін віддав перевагу адміністративним мірам. Селян
зобов'язали здавати надлишки хліба по низьких державних цінах. У випадку
відмовлення селян віддавали під суд, а хліб конфісковували.[7;79]
    Поїздка Сталіна в Сибір ознаменувала черговий крутий поворот у
політику керівництва: понадіндустріалізація за рахунок села. Сталін, який
ще рік назад засудив “понадіндустріалізацію”, ліву опозицію, сам стає
прихильником цієї ідеї.
    НЕП офіційно ніколи не був скасований. Він був задавлений, так і не
встигнувши розкрити своїх якостей повною мірою. Але буржуазні відносини, що
існували в період Непу, матеріальну основу для підйому  економічного
розвитку промисловості і сільського господарства на  основі  здорової
ініціативи. Суть Непу полягала в економічному і політичному плюралізмі,
багатоукладності економічних відносин. НЕП показав,  що  плюралізм  в
економіці і політиці, навіть у такому обмеженому вигляді, відкриває шлях до
підвищення добробуту людей, тим більше в умовах мирного співіснування. НЕП
у політичних відносинах сприяв згуртуванню двох класів – пролетаріату і
селянства, заспокоєнню народу на основі цивільного світу. Але для партії
він з'явився усього лише перепочинком перед новим ривком до соціалізму в
тому вигляді, як його розуміли партійна  верхівка  і  створена  нею
адміністративно-командна система.
    Після XIV з'їзду почалося згортання Непу. На словах партія виступала
за НЕП, а на ділі прагнула наблизитися до колишнього твердого курсу.
Піддалися скороченню виборчі права заможних селян, урізались  кредити
сільгоспкооперації і приватним капіталістам, швидко  росла  нічим  не
забезпечена грошова емісія. Конкретно логіка згортання непу виглядала в
такий спосіб. Посилення контролю і підпорядкування ринкових  відносин
починається приблизно з 1925р., коли, як відомо, різко упали  темпи
зростання суспільного виробництва в зв'язку з завершенням в основному
відновлення народного господарства і розробкою курсу на індустріалізацію.
Пошук засобів на проведення останньої призвів до порушення еквівалентності
товарообміну на вартісній основі і поступовій його заміні  державним
розподілом, що підсилювало тенденцію до централізації управління економікою
і країною в цілому. У 1927р. нова лінія визначилася у вирішеннях XV з'їзду
ВКП(б), у яких була висунута програма на “реконструювання” непу для
вирішення задач соціалістичного будівництва, розширення планових початків в
економіці, активного наступу на капіталістичні елементи міста і села.
Подальші кроки по реалізації цієї програми і призвели до завершення
відтворення адміністративно-командної системи, що, природно, відрізнялася
за формою від військово-комуністичної.                 ВИСНОВОК.
    Отже, яке ж значення мав НЕП для молодої радянської країни? Основним
успіхом Непу, безумовно, є відновлення зруйнованої економіки в країні, яка
після революції виявилася в міжнародній ізоляції, з якої емігрувало значне
число фахівців, інтелігенції, одним словом, тієї частини суспільства, що
необхідна для нормального розвитку держави. У цих умовах  проведення
достатньо успішної економічної політики є безсумнівним успіхом нової влади.
Однак саме з тієї причини, що в результаті революції  і  наступної
громадянської війни Росія позбавилася кваліфікованих кадрів, неминучі були
помилки і прорахунки в економіці.
    Головними протиріччями в роки Непу була  явна  розбіжність  в
економічній політиці і політичній системі радянської країни. Саме в роки
Непу, коли з однієї сторони в економіці відбувалися зміни спрямовані на
"реабілітацію" товарно-грошових відносин і введення елементів  вільної
ринкової економіки, нехай навіть і дуже обмеженої і цілком знаходиться під
контролем держави, у той же самий час остаточно установилася більшовицька
монополія на владу. Держава, що зберігала контроль  над  “командними
висотами”, тобто над великою промисловістю і банками, постійно прагнула
диктувати свої умови й в інших галузях економіки. У цьому одна з важливих
причин криз Непу 1923, 1925, 1928 р., що, зрештою, призвели до його
згортання і  затвердження  твердої  командно-адміністративної  системи,
“військово-комуністичної” по своєму змісту.  Політична  нестабільність,
відсутність гарантій приватної власності, занадто жорсткий контроль з боку
держави над економікою, нарешті, відверто вороже відношення до "непманів" з
боку, як держави, так і з боку значної частини нового суспільства призвели
до того, що основний приватний капітал пішов в основному в спекулятивні
посередницькі операції, але не в довгострокові виробничі проекти, що були
дійсно необхідні економіці.
    Країна, що взяла курс на продовження індустріалізації, виявилася
перед обмеженими можливостями вибору шляхів її здійснення. До 1925 р. стали
зміцнюватися адміністративно-командні початки  в  економіці.  Пріоритет
ідеології над економікою вів неминуче до руйнування механізму Непу в
промисловості. У цих умовах єдино можливим  ставав  шлях  здійснення
індустріалізації  за  рахунок  села  й  ентузіазму  робітників.  Якщо
адміністративно-командні методи проведення індустріалізації призвели до
згортання Непу, то в проведенні колективізації - до остаточного його
зламування. На тлі кризових явищ у капіталістичних країнах успіхи СРСР були
очевидні, особливо в промисловості. Хоча деякі показники до 1925 року були
значно вище рівня 1913 року (це відноситься до виробництва електроенергії,
продукції машинобудування, легкої і харчової промисловості), загальний
обсяг промислового виробництва усе ще становив 75,5% від рівня 1913 року.
Видобуток вугілля склав 16,5 млн. т проти 29,1 млн. т у 1913 році, залізної
руди відповідно 3,3 і 9,2 млн. т. Вантажообіг залізниць становив не більш
80% від довоєнного рівня.
    Позитивні підсумки Непу.
  1. Удалося відновити народне господарство і навіть перевершити довоєнний
   рівень за рахунок внутрішніх резервів.
  2. Відродити сільське господарство, що дозволило нагодувати населення
   країни.
  3. Національний доход збільшився на 18% у рік і до 1928р. – на 10% у
   перерахуванні на душу населення, що перевищило рівень 1913р.
  4. Ріст промислової продукції становив 30% щорічно, що свідчило про
   швидкий ріст продуктивності праці.
  5. Національна валюта країни стала міцною і стабільною.
  6. Швидко ріс матеріальний добробут населення.
    Негативні підсумки Непу.
  1. Мало місце непропорційний розвиток основних  галузей  народного
   господарства.
  2.   Відставання   темпів   відродження   промисловості   від
   сільськогосподарського виробництва вело неп через смугу економічних
   криз.
  3. У селі йшла соціальна і майнова диференціація селянства, що призвело
   до росту напруженості між різними полюсами.
  4. У місті протягом усіх  20-х  років  збільшувалася  чисельність
   безробітних, котра до кінця непу склала більш 2 млн. чоловік.
  5. Фінансова система зміцніла лише на якийсь час. В другій половині 20-х
   років у зв'язку з активним фінансуванням важкої індустрії була
   порушена ринкова рівновага, почалася інфляція, що підірвало фінансово-
   кредитну систему.
    Усі ці факти наводять на думку, що все-таки НЕП був саме змушеною
мірою, до якої більшовиків змусили удатися надзвичайні обставини. Розвал
економіки вимагав вирішень, однак терор не міг вирішити проблеми, що стоять
перед радянською країною. Піти на повне зняття всіх обмежень на шляху
вільної ринкової економки більшовики не могли - це означало б занадто вже
явне відмовлення від власних позицій, а, у кінцевому рахунку - втрата
влади. Вільна ринкова економіка має на увазі і вільне суспільство - і тоді
кінець владі більшовиків. Однак і нічого не робити теж неможливо - країна
знаходилася на грані голодної смерті. Збереження влади - ось ціль, що
змусила Леніна переглянути свої підходи до побудови нового суспільства. Так
Ленін це і не ховав: "Ми ще повернемося до терору", - говорив він. Наступні
події переконують у правильності такого підходу.  До  терору  дійсно
повернулися, і повернулися надовго і всерйоз. Адже наприкінці 1929 р.
Сталін оголосив про кінець Непу і перехід до  політики  “ліквідації
куркульства як класу”. Так, що може бути дійсно роки Непу були кращими
роками епохи правління більшовиків.

               Список литературИ


   1. Гаврилов Б.И. История России с древнейших времён до наших дней:
    пособие для поступающих в ВУЗы.-М.: Новая Волна, 1999.-575с.
   2. Данилов А.А. История России ХХ век: Учеб. кн. для  9  кл.
    общеобразоват. учреждений/Л.Г.Косулина.-2-е изд.-М.: Просвещение,
    1996.-366с.: карт.
   3. Детская энциклопедия: для старшего и среднего возраста.-3-е изд.-М.:
    Педагогика, 1978.-Т.9.-576с., ил.
   4. Жарова Л.Н. История Отечества 1900-1940: Учеб. книга для старших
    классов сред. учеб. заведений/И.А.Мишина.-СПб.:ИЧП «Хардфорд», 1996.-
    336с.
   5. Жукова Л.В. История. Ответы на вопросы. Устный экзамен, теория и
    практика.-М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1999.-256с.
    (Серия «Экзамен»)
   6. История России. ХХ век/А.Н.Боханов, М.М.Горинов, В.П.Дмитриенко и
    др.-М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999.-608с.: ил.
   7. Карр.Э. История Советской России.-М.: Прогресс, 1990.-220c.
   8. Краткий экономический словарь.-М.:Госполитиздат,1958.-391с.
   9. Островский В.П. История  России.  Ххвек.11  кл.:  Учеб.  для
    общеобразоват. учеб. заведений/А.И.Уткин.-4-е изд., перераб. и доп.-
    М.: Дрофа, 1999.-480с.
  10. Полнер Е.Д. История отечества ХХ век  (1900-1940гг.).  Часть
    I/Т.Е.Полнер.-3-е изд., доп.-СПб., 1996.-191с.
  11. Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в начале НЭПа (1921-1922).-
    Л.,1964.-311с.
  12. Чунтулов В.Т. Экономическая история СССР: Учебник для экономических
    ВУЗов/Н.С.Кривцова, А.В.Чунтулова, В.А.Тюшев.-М.: Высшая  школа,
    1987.-368с.
  13. Шишкин В.А., Власть, политика, экономика. Послереволюционная Россия
    (1917—1928 гг.), СПБ, 1997;
  14. Юровский Л.Н., Денежная политика Советской власти. 1917—1927.
    Избранные статьи, М., 1996.
-----------------------
ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК

                 ОСНОВНИЙ


                ПРОГРЕСИВНИЙ